Algemene Voorwaarden

Actievoorwaarden Blik op FrisDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al uw gebruik van Blik op Fris, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, uw deelname aan online onderzoeken, uw gebruik van bulletin boards en uw deelname aan forums en chats.

Artikel 1. Definities

1.1 “Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden Blik op Fris.

1.2 “Blik op Fris”: de online community die toegankelijk is via de website

1.3 “Gebruikersaccount”: een gebruikersaccount binnen Blik op Fris

1.4 “Gebruikersprofiel”: het profiel van een panellid met persoonlijke informatie dat is verbonden aan het gebruikersaccount.

1.5 “Overeenkomst”: de overeenkomst voor het lidmaatschap van het panel.

1.6 “Panellid”/“Panelleden”: een consument die zich heeft aangemeld als lid van het panel op de website en door ons per e-mail is aanvaard.

1.7 “Panel”: de groep consumenten waarmee wij binnen Blik op Fris via online interactie marktonderzoek uitvoeren op het gebied van de markt voor niet alcoholische dranken uitvoeren.

1.8 “Privacy Verklaring”: de privacyverklaring die betrekking heeft op Blik op Fris, zoals wij die hebben gepubliceerd op de homepage van de website onder de hyperlink “privacy verklaring.

1.9 “U”: een consument die zich als panellid heeft aangemeld op de website.

1.10 “Vision Critical”: Vision Critical Research Solutions (UK) Limited, gevestigd en kantoorhoudende in (UK SE1 8DJ) Londen in het Verenigd Koningrijk aan de Hatfields Street 17.

1.11 “Wij” of “Ons”: Coca-Cola Enterprises Nederland B.V. gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Watermanweg 30, 3067 GG Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24172526.

1.12 “Website”: de website die bereikbaar is via de volgende url: http://www.blikopfris.nl/.

Artikel 2. Blik op Fris

2.1 Blik op Fris is een online community die is opgezet om marktonderzoek op het gebied van de markt voor niet-alcoholische dranken uit te voeren. Het marktonderzoek wordt binnen Blik op Fris uitgevoerd met panelleden.

2.2 Blik op Fris wordt door ons geëxploiteerd en wordt gehost door Vision Critical.

2.3 Uw lidmaatschap van het panel is gratis. Als tegenprestatie voor uw activiteiten als panellid stellen wij regelmatig prijzen ter beschikking. Deze prijzen worden verloot onder de actieve panelleden. Wij zijn niet verplicht om een minimum aantal prijzen ter beschikking te stellen. De voorwaarden voor de verloting worden door ons gepubliceerd op de website.

Artikel 3. Aanmelding als Panellid

3.1 U kunt zich als panellid aanmelden doordat u op de website een gebruikersaccount opzet en activeert. Gedurende het proces van het opzetten en activeren vragen wij u om akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Indien wij uw aanmelding aanvaarden zullen wij dat per e-mail aan u bevestigen. Door het verzenden van deze e-mail ontstaat een overeenkomst voor het lidmaatschap van het panel tussen u en ons.

3.2 Het lidmaatschap van het panel staat uitsluitend open voor mensen van 16 jaar en ouder. Mensen tussen de 16 en 18 jaar dienen daarnaast expliciet toestemming te hebben van ouders of voogd om panellid te worden van Blik op Fris.

3.4 De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

3.5 Omdat Blik op Fris gericht is op het doen van marktonderzoek willen wij graag een representatieve groep panelleden binnen Blik op Fris. Het is hierdoor mogelijk dat wij uw aanmelding niet aanvaarden. Als wij dat doen heeft dat niet als gevolg dat u hierdoor enig recht naar ons kunt uitoefenen, zoals een recht op schadevergoeding.

3.6 U kunt uw lidmaatschap van het panel altijd stopzetten door ons een e-mail te sturen. U kunt dit doen via blikopfris@cokecce.com

3.7 Wij kunnen uw lidmaatschap van het panel op ieder moment opzeggen wegens wat voor een reden dan ook. Wij zeggen een lidmaatschap op doordat wij dat per e-mail of via een bericht in uw gebruikersaccount aan u kenbaar maken. Als wij dat doen heeft dat niet als gevolg dat u hierdoor enig recht naar ons kunt uitoefenen, zoals een recht op schadevergoeding.

3.8 De gegevens die Coca-Cola in het kader van uw lidmaatschap verzamelt en verwerkt, worden eigendom van Coca-Cola. Coca-Cola zal deze gegevens van de panelleden verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 3. Gebruikersaccount

3.1 Bij het opzetten en activeren van een gebruikersaccount dient u een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. U mag deze informatie niet aan derden verstrekken.

3.2 Indien u het vermoeden heeft dat uw gebruikersnaam en wachtwoord niet langer veilig zijn, dient u het wachtwoord te wijzigen op de website in overeenstemming met de aanwijzingen die daarvoor op de website worden gegeven.

3.3 U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van uw gebruikersaccount. Dit omvat het gebruik dat van uw gebruikersaccount wordt gemaakt door derden die toegang hebben tot uw personal computer, tablet of mobiele telefoon waarmee uw gebruikersaccount kan worden benaderd.

Artikel 4. Gebruikersprofiel

4.1 Nadat u een gebruikersaccount hebt opgezet en geactiveerd, dient u een gebruikersprofiel aan te maken. U bent verplicht om de informatie in dit gebruikersprofiel correct en volledig in te vullen en eventuele toekomstige wijzigingen zo spoedig mogelijk in uw gebruikersprofiel te verwerken.

4.2 In het gebruikersprofiel vragen wij uitsluitend die informatie die wij redelijkerwijs nodig hebben om een representatief panel samen te stellen en om marktonderzoek uit te voeren.

Artikel 5. Gebruik van Blik op Fris

5.1 Uw lidmaatschap van het panel is persoonlijk. U bent niet bevoegd om toegang te verlenen tot uw gebruikersaccount aan derden.

5.2 Het is de bedoeling dat u als panellid actief deelneemt aan de activiteiten die wij organiseren binnen Blik op Fris, zoals het beantwoorden van vragenlijsten en deelname aan chats. Indien blijkt dat u structureel niet actief deelneemt aan deze activiteiten kunnen wij uw lidmaatschap van het panel opzeggen.

5.3 Blik op Fris bevat door het auteurs- en merkenrecht beschermde informatie. U mag informatie uit Blik op Fris niet verveelvoudigen of openbaarmaken anders dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van uw verplichtingen als panellid.

5.4 Informatie die u post binnen Blik op Fris, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot commentaar in bulletinboards, chats, video’s en afbeeldingen mag geen inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en het recht op privacy.

5.5 Bij uw gebruik van Blik op Fris dient u zich te houden aan algemeen erkende fatsoensnormen. Dit houdt onder meer in dat u binnen Blik op Fris geen scheldwoorden mag gebruiken, geen pornografisch materiaal mag plaatsen en in chats steeds op een respectvolle manier andere gebruikers van Blik op Fris dient te benaderen.

5.6 U zult zich onthouden van ieder gebruik van de website en uw gebruikersaccount dat redelijkerwijs kan ingrijpen in het ongestoorde gebruik door andere panelleden van de website en van Blik op Fris, zoals het plaatsen van met virussen of andere kwaadaardige computercode geïnfecteerde bestanden of het plaatsen van links naar besmette websites binnen Blik op Fris.

5.7 Blik op Fris is een interactieve online community met een groot aantal actieve panelleden. Informatie die u post binnen Blik op Fris is daardoor niet vertrouwelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt als gevolg van het feit dat informatie die u post binnen Blik op Fris, buiten Blik op Fris openbaar wordt gemaakt. De informatie in uw gebruikersprofiel is hiervan uitgezonderd.

Artikel 6. Gebruiksrecht

6.1 Behalve indien dit in strijd is met de privacyverklaring, verstrekt u aan ons bij de overeenkomst een niet in tijd beperkt, kosteloos, niet-exclusief wereldwijd gebruiksrecht om alle informatie die u post binnen Blik op Fris te gebruiken ten behoeve van marktonderzoek doeleinden. Hieronder valt het gebruik van de informatie in geanonimiseerde vorm in presentaties en rapporten, zowel intern bij ons als voor onze klanten.

Artikel 7. Vrijwaring

7.1 U vrijwaart Vision Critial en ons en stelt Vision Critial en ons volledig schadeloos voor alle vorderingen van derden die het gevolg zijn van uw gebruik van Blik op Fris, het posten van informatie binnen Blik op Fris, het niet geautoriseerde gebruik van materiaal afkomstig uit Blik op Fris of uw niet nakomen van de Overeenkomst.

Artikel 8. Aanpassing/verwijdering van informatie

8.1 Wij en Vision Critial hebben het recht om door u binnen Blik op Fris geposte informatie te verwijderen indien die informatie inbreuk maakt op de overeenkomst. Indien wij informatie verwijderen zullen wij dit per e-mail of binnen uw gebruikersaccount aan u mededelen.

Artikel 9. Informatie binnen Blik op Fris

9.1 Informatie die wordt gepost binnen Blik op Fris wordt niet door ons of door Vision Critical vooraf gecontroleerd of gemodereerd. De inhoud van deze informatie is uitsluitend voor de verantwoordelijkheid van degene die de informatie heeft gepost. De inhoud van de informatie geeft niet noodzakelijk de mening van ons of van Vision Critical weer.
9.2 Wij en Vision Critical zijn uitsluitend aansprakelijk voor informatie binnen Blik op Fris indien een van ons een gemotiveerde en schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen van een derde die inhoud dat de betreffende informatie onrechtmatig is, aan het onrechtmatige karakter van de informatie in redelijkheid niet kon worden getwijfeld en de informatie vervolgens niet binnen een redelijke termijn is verwijderd.

Artikel 10. Aanvullende Voorwaarden

10.1 Wij kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren die zien op specifieke activiteiten binnen Blik op Fris (bijvoorbeeld voorwaarden die van toepassing zijn op het verloten van prijzen). Doordat u deelneemt aan deze specifieke activiteiten gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de aanvullende voorwaarden.

Artikel 11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1 Wij en Vision Critical zijn niet aansprakelijk voor schade die u hebt opgelopen als gevolg van uw gebruik van Blik op Fris of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, voor zover dit maximaal op grond van dwingend recht is toegestaan.

11.2 Indien en voorzover wij of Vision Critical aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid naar u, op basis van welke rechtsgrond dan ook, altijd beperkt tot een maximaal bedrag van € 250,- (exclusief BTW) per gebeurtenis met een maximum van € 1.000, - (exclusief BTW) gedurende uw lidmaatschap van het panel (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).

11.3 Wij en Vision Critical zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van Blik op Fris

11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

11.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van ons of van Vision Critical uit te sluiten.

Artikel 12. Toepasselijk recht en rechter.

12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in uw woonplaats.

Laatst gewijzigd: 03-11-2015

« ga terug

Waarom meedoen?

infographic

Niks missen? Volg ons!

Coca Cola
Coca Cola Zero
Coca Cola Light
Coca Cola Life
Fanta
Sprite
Chaudfontaine
Nestea
Fernandez
Dr Pepper
Monster
Schweppes
Aquarius
Kinley
Capri Sun
Minute Maid
Nalu
Appletiser